Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sig has a deprecated constructor in /home/bellmont/public_html/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 18

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Изпълнителите и Потребителите (клиентите), които ползват електронния магазин www.bellmonth.com за покупка на стоки. С натискането на бутон, разположен на уебсайта: www.bellmonth.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с написаните по долу Общи условия, Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителя.

ДЕФИНИЦИИ

"Изпълнител" е търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин www.bellmonth.com. Изпълнител е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

"ПОТРЕБИТЕЛ" e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

"ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН" е Интернет сайтът www.bellmonth.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ИЗПЪЛНИТЕЛ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

"БЕЛЛМОНТ" ЕООД е търговското дружество ЕИК: 200912413, със седалище град София, което създава и поддържа електронния магазин и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките.

"БЕЛЛМОНТ" ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

"ПОРЪЧКА" е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока, чрез електронния магазин.

"КУРИЕР" е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги. "Интернет страница" по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между БЕЛЛМОНТ, наричан по долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, и клиентите, наричани по долу ПОТРЕБИТЕЛИ на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричано по долу УСЛУГА. Изпълнителят предоставя, а Потребителите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Изпълнителя в Интернет www.bellmonth.com.

ЦЕНА НА УСЛУГАТА 

(1) Изпълнителят предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Потребителя съгласно избрания от него абонаментен план, когато Услугата се предоставя възмездно.

 

(2) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата www.bellmonth.com.

(3) Потребителят заплаща цената на Услугата, съобразно определеното от Изпълнителя в страницата си, когато Услугата се предоставя възмездно.

(4) Изпълнителят потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път. 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

(1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

 

(2) За да използва Услугата, Потребителят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп. 

(3) Паролата за отдалечен достъп се определя от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на Изпълнителя в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.

 

(4) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам", "Регистрация" или друго изявление в смисъл на съгласие, Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

(5) Изпълнителят потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Изпълнителя. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и Изпълнителя възникват договорни отношения. 

(6) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. 

(7) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Изпълнителят има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата. 

(8) В случаите (7) Изпълнителят е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Изпълнителят предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни. 

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Изпълнителят ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията. 

(3) Получателят се съгласява, че Изпълнителят има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни. 

(4) Клиентите поръчват стоки и предоставят информация необходима за изпълнение на поръчката им доброволно.

(5) Предоставената информация се използува само и единствено с цел обслужване на клиента.

(6) Информацията предоставена от клиентите не се предоставя на трети лица, с изключение на партньорски фирми (куриерски служби и др.), пряко участващи в етапите на процеса на обслужване и изпълнение на поръчките на клиентите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. БЕЛЛМОНТ се задължава:

 • да прехвърли на Потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока;
 • да достави в срок заявената за покупка стока;
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
 • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност; 
 • да гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани) и запечатани от производителя;

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати цената на стоката;
 • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 • да получи вещта.

Потребителят има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • цената, която Потребителя следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Потребителя може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

  В срок от 7 календарни дни след получаване на стоката, потребителя има право да я върне или замени,

като са спазени следните условия:

 • Запазен отличен търговски вид.
 • Не са на лице повреди, причинени от разопаковането на продуктите.
 • Запазена оригинална опаковка и етикети на производителя.
 • Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

(1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Изпълнителя, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители на услугата.

(2) Изпълнителят и потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Изпълнителя.

 

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Изпълнителя, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията за използване на Услугата.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 

(2) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 

(3) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на www.bellmonth.com, съобразно българското законодателство.